En fantastisk förening

BIIF står för Brandingenjörsstuderandes intresseförening och är en fristående ideell förening. Vårt syfte är att arbeta för våra medlemmars bästa och förbättra deras studier, utbildning och framtida möjligheter i arbetslivet. Dessutom jobbar BIIF aktivt med att hålla evenemang för att stärka kamratskapen hos medlemmarna.

Medlem är du som studerar till Brandingenjör eller Civilingenjör inom Riskhantering på Lunds tekniska högskola, alternativt Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst vid MSB i Revinge.

Våra funktionärer

Som funktionär i BIIF är du en del i ett härligt gäng driftiga brandingenjörsstudenter som brinner för att studietiden för våra medlemmar ska bli så bra som det bara är möjligt. Att vara funktionär innebär väldigt mycket mer än ideellt arbete. Du får bland annat följa med på galna fester, lära känna studenter från andra årskurser än din egen och i och med arbetet bär du med dig värdefulla erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv.

Så är du student på brandingenjörsprogrammet i Lund bör du definitivt ta chansen att engagera dig i BIIF. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill veta mer.

Styrelsen

Ordförande
Rasmus Sandgren, Bi17
ordforande@biif.se

Ordföranden planerar och kallar styrelsen till sammanträden och ser till att dessa genomförs på ett för föreningen betryggande sätt. Ordföranden fungerar även som bollplank för styrelsemedlemmarnas idéer och har det yttersta ansvaret för att föreningens medlemmars intressen tas till vara på ett korrekt sätt. Ordförande har också till uppgift att representera föreningen i officiella sammanhang.

Sekreterare / Vice ordförande
Björn Gärskog, Bi17
sekreterare@biif.se

Sekreterarens främsta uppgift är att skriva ner allt viktigt (och oviktigt…) som beslutas och sägs på föreningens styrelsemöten. Det är viktigt för att kunna följa upp beslut samt informera BIIFs medlemmar om vad vi faktiskt håller på med. Dessutom ska sekreteraren regelbundet se över föreningens stadgar och reglementen så att de följs och är aktuella. Till skillnad mot de andra styrelsemedlemmarna har sekreteraren ingen arbetsgrupp att luta sig mot, utan måste skriva varenda bokstav alldeles själv.

Kassör
Simon Andersson, Bi17
kassor@biif.se

Kassörens uppgift är att ha koll på BIIFs ekonomi, betala räkningar samt att sköta redovisningen och bokföringen.  För att underlätta kassörens arbete används ett bokföringsprogram, med vilket t.ex. balansrapporter och resultatrapporter enkelt kan produceras. Kassörens uppgift är i stort att ge övriga styrelsemedlemmar en korrekt bild av föreningens ekonomiska läge, samt ekonomiskt beslutsunderlag inför viktiga beslut.

Arbetsmarknadskontakt
Lisa Spennare, Bi18
amk@biif.se

Arbetsmarknadskontakten ansvarar tillsammans med arbetsmarknadsgruppen att föra ut brand- och riskhanteringsingenjörernas kompetens på arbetsmarknaden. Genom att visa oss på olika mässor sprids kunskap om vad vi kan och strävar efter. Vi bjuder in företag och räddningstjänster som föreläser om vad de sysslar med både på kvällstid med middag efteråt samt lunchföredrag. Mycket bra tillfällen att utnyttja för att få reda på hur det skulle vara att jobba hos just dem. Har ni förslag på föreläsare, företag, räddningstjänster eller organisationer som kan vara intressanta är ni välkomna att kontakta någon av oss!

Arbetsmarknadsgrupp:
• Elvira Trolltoft, Bi18
• Emilia Wretman, Bi18

Sexmästare
Sofie Hällsten, Bi18
sexm@biif.se

Brandsexmästarens uppgift är att handha de fester som anordnas i BIIFs regi. De flesta av dessa arrangemang är interna och endast till för brand- och riskingenjörsstuderande. Sexmästaren ska även se till att det finns förplägnad av lämplig sort vid exempelvis sportchefens tillställningar eller arbetsmarknadsgruppens företagsaftnar. Att handha festerna innebär att planera mat och dryck och att städa allting efteråt. Detta klarar sexmästaren inte att sköta själv och har därför idérika och duktiga sexjobbare till sin hjälp.

Brandsex:
• Gina Hvarfvenius, Bi19
• Madeleine Häggqvist, Bi19
• Maja Alvesson, Bi19
• Johan Tengzelius, Bi19
• Philip Frenander, Bi19
• Josef Utterfors, Bi19

Studierådsordförande
Alexander Dreveros, Bi19
studieradsordforande@biif.se

Studierådsordföranden har det övergripande ansvaret för studierådet. I studierådets uppgifter ingår bl.a. att censurera kursutvärderingar samt att se till att de genomförs och följs upp, påverka studieledningen, stötta studenter som behöver hjälp i sin studiesituation, samt vidarebefordra information från TLTH och LTH angående studierelaterade frågor. Varje årskull har två representanter och dessa samlas till möten vid behov. Studierådsordföranden sitter också som ordinarie ledamot i programledningen för brandingenjörs- och riskingenjörsprogrammet. Att vara en del av studierådet på brand och risk ger därför en ypperlig möjlighet till att vara med och förbättra den högst rankade brandingenjörsutbildningen i världen. Något som gynnar både utbildningen och sin egen framtid.

Studieråd:
• Ellen Rubinstein, Bi18
• Anna Ström, Bi18
• Maja Wilhelmsson, Bi17
• Oscar Mårtensson, Bi17
• Amanda Lindekrans, Bi16
• Jenny Martinsson, Rh18
• Emma Andersson, Bi15/Rh18

Sportbas
Daniel Bergstedt, Bi18
sportbas@biif.se

Sportbasen har, tillsammans med sitt sportråd, hand om brandingenjörernas fysiska aktivering. Som bekant ska alla göra praktik under den första sommaren och då är det viktigt att vi håller oss i någorlunda form. Det är sportbasens uppgift att erbjuda möjligheter för fysisk träning så att vi klarar kommande tester. Sportbasen håller tillsammans med sportgruppen i arrangemang som har anknytning till sport. Har du några förslag på roliga aktiviteter så hör av dig!

Sportråd:
• Arvid Karlsson, Bi19
• Fredrik Eek, Bi17

Informationschef
Annie Johansson
info@biif.se

Informationschefen ser till att vår förening syns och hörs, såväl på sociala medier som ute i det verkliga och hårda livet. Chefen har även hand om våra brandprylar, tröjor, märken, ordensband och inte minst svarta brandsäkra overaller. Är det något du undrar om föreningen? Hör av dig till infochefen!

Infogrupp:
• Joakim Åberg, Bi18 (Pr-nisse)
• Jonas Larsson, Bi16 (Webbi)

Funktionärer

Valberedning
Lorentz Brännström, Rh19
Johan Karlelid, Bi16
Sara Svensson, Bi17
Lisa Spennare, Bi18
Tilda Eriksson, Bi19

Revisorer
Ebba Johnsson, Bi17
Karin Abrahamsson, Rh19

Kontaktperson RUB
Vicktor Riedel, Bi15

Sångcanteurer
Hanna Sandström, Bi17
Maja Wilhelmsson, Bi17

Sångcanteurens uppgift är att se till så det sjungs för full hals under främst BIIFs fester
men ibland även andra fester där brandare/riskare medverkar. Han eller hon ser även till
att brandarsångerna framhålls på t.ex. V-sektionens fester och tillställningar.

Studerandeskydd- och likabehandlingsombud
Emil Renström, Bi19
likabehandligsombud@biif.se

Världsmästare
Linnéa Edlund, Bi19
varldsmastare@biif.se

Studeranderepresentant Sveriges Brandbefäls Riksförbund
Jack Fågelqvist, Bi18

Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer
Ebba Johnsson, Bi17