Stadgar

Stadgar

BIIFs stadgar och reglemente

Precis som alla andra föreningar så har även Biif en uppsättningar stadgar och reglementen.

Här nedan finner du länkar till de båda.

Stadgar BIIF

Reglemente BIIF